Salduz vervolg

Naar aanleiding van wat ik hiervoor schreef met betrekking tot het Salduz-beginsel, word ik geconfronteerd met de beslissing van het Gerechtshof in Leeuwarden. Zoals ik al heb uitgelegd, moet de Rechter-Commissaris de rechtmatigheid van de

inverzekeringstelling toetsen. In geval een verdachte niet met een advocaat heeft kunnen spreken, vóór zijn eerste verhoor, dient de inverzekeringstelling onrechtmatig te worden geoordeeld. In deze zaak was door de advocaat niet gewezen op het feit dat de verdachte niet in de gelegenheid was gesteld een advocaat te raadplegen. De rechtsvraag die ik op heb geworpen, is of de Rechter-Commissaris ook als een advocaat daar niet op wijst, ambtshalve moet onderzoeken of de inverzekeringstelling rechtmatig is en in dit geval of de verdachte een advocaat heeft kunnen raadplegen. Ik heb het Gerechtshof gevraagd nadrukkelijk te verklaren dat de Rechter-Commissaris ook ambtshalve moet toetsen of de inverzekeringstelling rechtmatig was.

Het Gerechtshof komt tot een wat merkwaardige beslissing. Het Gerechtshof stelt dat uit de beschikking van de Rechter-Commissaris niet blijkt dat hij ambtshalve deze toetsing heeft verricht, zodat daaruit dus niet kan worden afgeleid dat die toetsing niet heeft plaatsgevonden.

Deze stelling is onhoudbaar, omdat indien de Rechter-Commissaris wel getoetst zou hebben, hij maar één conclusie had kunnen trekken, namelijk dat de in verzekeringstelling onrechtmatig was. Derhalve is uit de feiten en omstandigheden van deze zaak één en andermaal af te leiden dat de Rechter-Commissaris niet heeft getoetst.

Het wordt helemaal onbegrijpelijk als het Gerechtshof vervolgens formuleert:

“de opvatting dat van een dergelijke toetsing  ?????????

vindt geen steun in het recht.” Een formulering zoals je die wel vaker ziet. Echter in dit geval is hij volstrekt onbegrijpelijk omdat zoals gezegd de Rechter-Commissaris niet kan hebben getoetst, omdat hij in dat geval immers de inverzekeringstelling onrechtmatig had verklaard. Er is hier grote strijd met de logica, zodat het onbegrijpelijk wordt.

Kafka?